STABBLANDET VILTFORVALTNINGSLAG

DRIFTSPLAN FOR RÅDYRFORVALTNINGEN

                                                                                                                                             versjon E1.0  dato 29.2.2008

Tidsrom:                     TIL DEN BLIR ENDRET

Område:                     STABBLANDET VILTFORVALTNINGSLAG

Tellende areal:            dekar

Jaktfelt innen driftsplanområdet

1

FJELLINGSDAL

2

INDERBERG

3

STABBEN

4

SOLEIM

5

NYGÅRD

6

SOLSKJEL

7

ØDEGÅRD

8

NORDHEIM

9

HALTVIKA

10

ØRBOGEN

11

FUGELSNES

12

BLOMTUA

13

KARLSVIKAKontaktmann/ansvarshavende for driftsplanområdet er den til enhver tid sittende leder for Stabblandet Viltforvaltningslag.

1.                            Hovedmålsetting

Rådyrforvaltningen bør legges opp slik at det i gode rådyrområder blir en størst mulig produksjon. Dette for blant annet å kunne høste en størst mulig matressurs samt kunne gi et best mulig jakttilbud. Forvaltningen bør utøves på en slik måte at rådyret ikke påføres unødig lidelse og slik at eventuelle skader som rådyr påfører jordbruk, hagebruk og skogbruk holdes på et akseptabelt nivå.

2.                            Delmål

v  I avtaleperioden kan en bygge opp en større rådyrstamme i alle jaktfelt.

v  Avskytingen bør tas opp til vurdering dersom det oppstår endret skade på skog og innmark i forhold til i dag.

v  Dersom det oppstår endring i antall påkjørsler av rådyr innen driftsplanområdet må ulike tiltak vurderes.

v  Skape gode vinterbeiter.

v  Holde predatorer på et akseptabelt nivå.

3.                            Tiltak i planperioden

1.      Skape gode beiter og livsvilkår ved å:

a)         Påse at sluttavvirking i blåbærrik, røsslyngrik og tyttebærrik skog blir slik at vinterbeitetilbudet for rådyr ikke blir redusert.

b)        Ikke rydde selje, vier og rogn annet enn der de er i direkte konflikt med produksjon av tradisjonelle treslag til skogbruket.

c)         Stimulere til uttak av predatorer.

d)        Vurdere å etablere foringsplasser ved store snømengder.

2.      Utøve effektiv jakt ved å:

a)        Kreve at hvert jaktlag / hver jeger har tilgang på ettersøkshund ved eventuell skadeskyting av rådyr.

b)        Utøve et internt oppsyn for blant annet å oppnå intensjonen i avskytingsavtalen.

3.    Skaffe data fra rådyrstammen ved å:

a)        Foreta årlige telling av rådyr innenfor driftsplanområdet. Tellingen skal foretas før kalving og kalvetelling før jakten.

b)        Gi oppgave over felte dyr for driftsplanområdet, fordelt på kjønn og aldersgruppene med tilhørende vekt, i tillegg til den ordinære fellingsrapporten.

c)        Pålegge jaktlag å fylle ut skjemaet sett rådyr i enkelte perioder av jakten.

d)       Utarbeide statistikk for bestand og felte dyr.

4.                            Uttak i planperioden

Uttaket fordeles av styret etter drøftinger med jaktfeltlederne for driftsplanområdet. Det tildeles på gruppene kalv, hunndyr og hanndyr eller frie dyr. Det kan også åpnes for fri avskyting.

Styret kan endre tildelingsgruppene hvis avskytingsutviklingen tilsier det.

5.                            Jakten

Jakten innen jaktfeltene skal foregå på samme måte som tidligere.

6.                            KONTROLL AV FELTE DYR / RAPPORTERINGSPLIKT VED FEILSKYTING

Hver mandag rapporteres felte dyr som er felt foregående uke. Kjevene av dyrene merkes med kontrollkort, renskes for kjøtt, tørkes og leveres til anvist leveringsplass.

Det skal inngås forpliktende jegerkontrakter der sanksjonsmiddel, som kan benyttes ved felling av feil kategori dyr, er beskrevet.

Dyr som er skutt utover tildelt kvote på de enkelte jaktfelt må rapporteres til kontaktmannen straks slik at en kan ta stilling til hva som skal skje med dyret. Feilskutte dyr kan overtas av jaktfelt som har tilsvarende dyr igjen på sin kvote, kan trekkes på neste års kvote eller ved grov feilskyting inndras til fordel for Stabblandet VFL. Straff ilegges etter vedtatte regler.

Feilskyting ut over den kvote viltnemnda fastsetter, skal meldes fra til vilt og innlandsfiskenemnda snarest, medfølgende skriftlig rapport.

7.                            Avskytingsavtale

  1. I samsvar med den avskytingsprofil som er angitt i driftsplanen er det inngått følgende avskytingsavtale mellom Stabblandet VFL og vilt og innlandsfiskenemnda:
  1. Denne avtale er å forestå som en avskytingsavtale, og dermed forvaltningsplan for rådyrstammen i det overnevnte vald.
  1. Avskytingen av kalver legges opp til total å bli minst 30 % av den totalt felte kvote i driftsplanområdet.
  1. Beskatningen av hunndyr bør ikke overstige 25 % av felt kvote.
  1. Kalveførende hunndyr skal ikke felles fra kalven. Hvis så skjer, ved et uhell, må også kalven felles.
  1. Avtalen gjelder i 3 år regnet fra og med 2008.
  1. Stabblandet VFL får kvotefri jakt på rådyr.

Ved endrede forutsetninger i forbindelse med avtalen, kan vilt og innlandsfiskenemnda bestemme at avtalen skal revideres, etter å ha innhentet uttalelse fra Stabblandet VFL.

8.                 NÆRINGSUTVIKLING

Det er ønskelig at det i perioden blir flere som utnytter mulighetene som jakta gir til å skaffe seg inntekter av denne. Dette bør gjøres på en slik måte at de behov som grunneierne har for egen jakt blir oppfylt. De jaktfelt eller sammenslåtte jaktfelt som ønsker å utvikle næring av jakta kan gjøre dette. Det forutsettes av utleierne selv sørger for at grensene for utleieområdet blir gjort kjent for leietaker. Utleierne kan kjøpe nødvendig tilleggskvote fra de andre jaktfeltene etter egne avtaler. Utvikling av produkt og markedsføring gjøres som utleier selv bestemmer.

9.                 REVISJON/OPPSIGELSE AV AVTALEN I AVTALEPERIODEN

Vilt- og innlandsfiskenemnda kan, under avtaleperioden, vurdere om intensjonene i driftsplanavtalen, inkludert avskytingsavtalen, er oppfylt og kan allerede da si opp avtalen dersom den er misligholdt.

Dersom avtalen (driftsplanavtalen inkludert avskytingsavtalen) ikke er oppfylt etter avtaleperioden, kan det ikke regne med fornyelse.

Ved misligholdelse av avtalen, vil hjorttildelingen for driftsplanområdet bli tildelt etter hjorteviltforskriftenes §18.

Ved direkte misbruk av avtalen vil driftsplanområdet få tildelt kvoten slik at forutsetningene og intensjonene i driftsplanen blir oppfylt.

Nyeste kommentarer

17.09 | 16:33

Fri kalv - ikke innført