Driftsplanen er godkjent av kommunen.

STABBLANDET VILTFORVALTNINGSLAG

DRIFTSPLAN FOR HJORTEFORVALTNINGEN

 

                                                                                                                                              dato 24.07.2013

 

Tidsrom:                     2013 – 2015

Område:                     STABBLANDET VILTFORVALTNINGSLAG

Tellende hjorteareal:   38545 dekar

 

Jaktfelt innen driftsplanområdet

1

FJELLINGSDAL  

5382

2

INDERBERG         

3153

3

STABBEN              

1753

4

SOLEIM                 

7470

5

NYGÅRDEN

1520

6

SOLSKJEL            

3583

7

ØDEGÅRD             

859

8

NORDHEIM

2760

9

HALTVIKA

935

10

ØRBOGEN             

5195

11

FUGELSNES         

2157

12

BLOMTUA             

1097

13

KARLSVIKA          

2681

 

 

38545

 

Kontaktmann/ansvarshavende for driftsplanområdet er den til enhver tid sittende leder for Stabblandet Viltforvaltningslag.

 

1                     HOVEDMÅLSETTING

 

Forvaltningen skal legges opp slik at det på tilgjengelig beite for hjort blir en størst mulig produksjon og et størst mulig kjøttuttak.

 

Dette skal skje samtidig med at eventuelle skader som hjorten påfører jordbruk, hagebruk, skogbruk og trafikk blir holdt innenfor et akseptabelt nivå. Forvaltningen og jakten skal dessuten utøves på en slik måte at hjorten ikke utsettes for unødig lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

 

2                     DELMÅL

 

 • I avtaleperioden skal stammen holdes på omtrent samme størrelse.
 • Skape en eldre gjennomsnittsalder på hjortestammen ved å øke uttaket av unge dyr.
 • Øke gjennomsnittsvekten på ungdyr ved å belønne uttak av små dyr.
 • Skape gode vinterbeiter.
 • Avskytingen bør tas opp til vurdering dersom det oppstår endret skade på skog og innmark i forhold til i dag.
 • Dersom det oppstår økning i antall påkjørsler av hjort på veier innen driftsplanområdet må ulike tiltak vurderes.

 

 

 

 

 

3                     TILTAK I PLANPERIODEN

1.       Skape gode beiter og livsvilkår ved å:

a)        Påse at sluttavvirking i blåbærrik, røsslyngrik og tyttebærrik skog blir slik at vinterbeitetilbudet for hjort ikke blir redusert.

b)       Ikke rydde selje, vier og einer annet enn der de er i direkte konflikt med produksjon av tradisjonelle treslag til skogbruket.

c)        Oppgradere ubenyttet innmark til hjortebeite.

d)       Vurdere å etablere foringsplasser ved store snømengder.

 

2.       Utøve effektiv jakt ved å:

a)      Kreve at hvert jaktlag / hver jeger har tilgang på ettersøkshund ved eventuell skadeskyting av hjort.

b)      Samarbeide om jakten slik at avskytingsprosenten blir tilnærmet 100%.

c)       Utøve et internt oppsyn for blant annet å oppnå intensjonen i avskytingsavtalen.

 

3.    Skaffe data fra hjortestammen ved å:

a)       Foreta årlige telling av hjort innenfor driftsplanområdet. Tellingen skal foretas før kalving og kalvetelling før jakten.

b)      Gi oppgave over felte dyr for driftsplanområdet, fordelt på kjønn og aldersgruppene med tilhørende vekt, i tillegg til den ordinære fellingsrapporten.

c)       Pålegge jaktlag å fylle ut skjemaet sett hjort i enkelte perioder av jakten.

d)       Utarbeide statistikk for bestand og felte dyr.

 

 

4                     UTTAK I PERIODEN / ÅRLIG UTTAK

 

Tildelingskriteriene for jaktfeltene er

 

 • ”standardtildeling” (tildeling 2003)
 • bestandstetthet
 • skadebeiting
 • beiteforholdene 
 • areal

 

Det foreslås et maks uttak på 240 dyr i perioden (3 år), noe som tilsvarer 482 daa pr. dyr pr.år.

 

Uttaket fordeles av styret etter drøftinger med jaktfeltledere for driftsplanområdet. Det tildeles på gruppene kalv/ungdyr, eldre hanndyr og eldre hunndyr. Styret kan endre tildelingsgruppene hvis avskytingsutviklingen tilsier det.

 

Det skal settes av et vist antall fellingstillatelser i reserve, inntekt for laget og til "skrapdyr".

 

5                     JAKTEN

 

Jakten innen jaktfeltene skal foregå på samme måte som tidligere. Ettersom Stabblandet VFL har felles tildeling åpner dette for muligheter for samarbeid på tvers av jaktfeltene. Dette samarbeidet er basert på frivillighet i hvert jaktfelt, og kun etter skriftlig avtale.

 

De samarbeidsavtalene som kan inngås er: ”avtale om jakt i annet jaktfelt”, ”overføring av fellingskvote til annet jaktfelt” eller ”annen avtale om jakt mellom jaktfelt”

 

6                     KONTROLL AV FELTE DYR / RAPPORTERINGSPLIKT VED FEILSKYTING

 

Hver mandag rapporteres felte dyr som er felt foregående uke. (Kjevene av dyrene merkes med kontrollkort, renskes for kjøtt, tørkes og leveres til anvist leveringsplass.) Innsamling av kjever gjelder ikke for 2013.

 

Det skal inngås forpliktende jegerkontrakter der sanksjonsmiddel, som kan benyttes ved felling av feil kategori dyr, er beskrevet.

 

Dyr som er skutt utover tildelt kvote på de enkelte jaktfelt må rapporteres til kontaktmannen straks slik at en kan ta stilling til hva som skal skje med dyret. Feilskutte dyr kan overtas av jaktfelt som har tilsvarende dyr igjen på sin kvote, kan trekkes på neste års kvote eller ved grov feilskyting inndras til fordel for Stabblandet VFL. Straff ilegges etter vedtatte regler.

 

Feilskyting ut over den kvote viltnemnda fastsetter, skal meldes fra til vilt og innlandsfiskenemnda snarest, medfølgende skriftlig rapport.

 

 

 

7                     AVSKYTINGSAVTALE

 

I samsvar med denne avskytingsprofil er det inngått følgende avskytingsavtale mellom Stabblandet VFL og vilt- og innlandsfiskenemnda:

 

1            Denne avtale er å forstå som en avskytingsavtale, og dermed en forvaltningsplan for hjortestammen i det ovennevnte vald.

 

2            Det tas ut 240 dyr i perioden.

 

3         Avskytingen av kalver og 1 1/2 åringer legges opp til totalt å bli minst 65%. Kalv bør utgjøre minst 20% av totalt felte kvote i driftsplanområdet. Fordelingen av kjønn bør være tilnærmet lik.

 

4         Avskytningen av hunndyr 2 1/2 år og eldre må ikke overstige 15% av felt kvote.

 

5          Avskytingen av hanndyr 2 1/2 år og eldre må ikke overstige 20% av felt kvote.

 

6          Syke, skadde eller ellers mindreverdige dyr, kan blir vurdert som ”skrapdyr” og ikke tekkes fra tildelt kvote.

 

7         Kalveførende hunndyr skal ikke felles fra kalven. Hvis så skjer, ved et uhell, må også kalven felles.

 

8          Avtalen gjelder i 3 år regnet fra og med 2013.

 

9         Antall tildelte dyr blir bestemt av vilt- og innlandsfiskenemnda etter forslag fra styret i Stabblandet VFL. Alle fellingstillatelser tildeles som valgfrie dyr.

 

10      Ved endrede forutsetninger i forbindelse med avtalen, kan vilt og innlandsfiskenemnda bestemme at avtalen skal revideres, etter å ha innhentet uttaleser fra Stabblandet VFL.

 

 

 

8                     ØKONOMI

 

Ved skyting av ”skrapdyr” selges disse til inntekt for Stabblandet VFL.

 

Stabblandet VFL kan pålegge jaktfelt å felle dyr, som skal selges til inntekt for laget. Jaktfeltet har førsteretten til å kjøpe dyret.

 

Jaktfeltene betaler fellingsavgiften som bestemmes av kommunen inn til Stabblandet VFL ved jaktens slutt. Stabblandet VFL betaler samlet for hele valdet.

 

 

9                     NÆRINGSUTVIKLING

 

Det er ønskelig at det i perioden blir flere som utnytter mulighetene som jakta gir til å skaffe seg inntekter av denne. Dette bør gjøres på en slik måte at de behov som grunneierne har for egen jakt blir oppfylt. De jaktfelt eller sammenslåtte jaktfelt som ønsker å utvikle næring av jakta kan gjøre dette. Det forutsettes av utleierne selv sørger for at grensene for utleieområdet blir gjort kjent for leietaker. Utleierne kan kjøpe nødvendig tilleggskvote fra de andre jaktfeltene etter egne avtaler. Utvikling av produkt og markedsføring gjøres som utleier selv bestemmer.

 

 

 

10              REVISJON/OPPSIGELSE AV AVTALEN I AVTALEPERIODEN

 

Vilt- og innlandsfiskenemnda kan, under avtaleperioden, vurdere om intensjonene i driftsplanavtalen, inkludert avskytingsavtalen, er oppfylt og kan allerede da si opp avtalen dersom den er misligholdt.

 

Dersom avtalen (driftsplanavtalen inkludert avskytingsavtalen) ikke er oppfylt etter avtaleperioden, kan det ikke regne med fornyelse.

 

Ved misligholdelse av avtalen, vil hjorttildelingen for driftsplanområdet bli tildelt etter hjorteviltforskriftenes §18.

 

Ved direkte misbruk av avtalen vil driftsplanområdet få tildelt kvoten slik at forutsetningene og intensjonene i driftsplanen blir oppfylt.